Dạng 1. Tìm bội và ước của số nguyên có đáp án

  • 1171 lượt thi

  • 41 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Khi nào ta nói a là bội của b?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Hãy nêu cách tìm bội của một số:

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Số 28 có bao nhiêu ước nguyên?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: ta có \[28{\rm{ }} = {\rm{ }}{2^2}.7\]

Số các ước nguyên dương của số 28 là \[\left( {{\rm{2 + 1}}} \right){\rm{.}}\left( {{\rm{1 + 1}}} \right){\rm{ = 3}}{\rm{.2 = 6}}\]

Số các ước của 28 là \[6.2{\rm{ }} = {\rm{ }}12\]


Câu 5:

Các số có 2 chữ số là ước của 60 là:

Xem đáp án

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Quân Tống Công
20:06 - 16/10/2023

[[[[ơ