Bài tập: Cộng, trừ số hữu tỉ

  • 963 lượt xem

  • 48 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 2:

Tính:

4723

Xem đáp án »

4723=47+23=1221+1421=221


Câu 3:

Tính:

108+154

Xem đáp án »

108+154=54+154=5+154=104=52


Câu 4:

Tính:

314113

Xem đáp án »

314113=13443=39121612=2312


Câu 5:

Tính:

38+146

Xem đáp án »

38+146=924+5624=9+5624=4724


Câu 6:

Tính:54545757171717191919

 

Xem đáp án »

54545757171717191919=54.10157.10117.1010119.10101=54571719=18191719=119


Câu 7:

Tính: 58+34+156

Xem đáp án »

58+34+156=1524+1824+6024=15+18+6024=5724=198


Câu 8:

Tính: 172--37+53

Xem đáp án »

17237+53=172921+3521=1722621=357425242=30542


Câu 9:

Tính: 12-34+-56-712

Xem đáp án »

1234+56712=1234+56712=69+10712=0


Câu 10:

Tính:  -3-23+-109-253-56

Xem đáp án »

323+10925356=32310925356=5412201501518=25118


Câu 14:

Thực hiện phép tính bằng cách hợp lí nhất có thể:894+27637+543+2497

Xem đáp án »

894+27637+543+2497=894+27+6+3754324+97=8+63+945424+27+37+97=114+2=9


Câu 15:

Tính nhanh: A=133435+17229136+115

Xem đáp án »

A=133435+17229136+115=1334+35+17229136+115=13+35+115+3429136+172=515+915+115+2736836136+172=11+172=172


Câu 16:

Tính nhanh: B=399.96396.93393.90...37.434

Xem đáp án »

B=399.96396.93393.90...37.434=399.96396.93+396.93+...+37.4+34.1=399.9631.4+34.7+...+390.93+393.96=399.96114+1417+...+190193+193196=1961991196=1961991+196=1481199=4748199=15671584


Câu 18:

Tìm x: x+15=37

Xem đáp án »

x+15=37x=3715x=15735x=835


Câu 20:

Tìm x: 111225+x=23

Xem đáp án »

111225+x=2325+x=11122325+x=111281225+x=14

        x=1425        x=320


Câu 21:

Tìm x:

x+23=3516

Xem đáp án »

x+23=3516x+23=35+16x+23=2330        x=233023        x=232030        x=110


Câu 22:

Tìm x:

x17237+53=13

Xem đáp án »

x17237+53=13x172+3753=13x35742+18427042=13                            x30542=13x = -13+30542x=-1442+30542x=29142=9714


Câu 24:

Tìm x: 9223x+74=54

Xem đáp án »

9223x+74=5423x+74=925423x+74=92+5423x+74=234              x+74=23234              x+74=86912              x+74=5712               x+74=194                       x=19474                       x=264                       x=132


Câu 25:

Tìm x: x21x=112

Xem đáp án »

x21x=112x222x=11212x22=2x   6x22=x6x2x12=06x2+8x9x12=02x3x+433x+4=03x+42x3=0

TH1: 3x + 4 = 0

3x=4   x=43

TH2: 2x - 3 = 0

2x=3   x=32Vy x43;  32


Câu 27:

Tìm x: 2x12.3x13<0

Xem đáp án »

2x12.3x13<0

TH1: 2x12>03x13<02x>123x<13x>14x<19không tìm được x

TH2: 2x12<03x13>02x<123x>13x<14x>1919<x<14

Vậy: 19<x<14


Câu 28:

Tìm x: x+32x23<0

Xem đáp án »

x+32x23<0 Đk: x23

Ta có: x23<x+32 nên

x23<0x+32>0x<23x>3232<x<23

Vậy: 32<x<23


Câu 29:

Tìm số nguyên x, biết: 4<x<215

Xem đáp án »

Ta có: 4<x<215

Vì 215=4,2 nên 4 < x < 4,2 

Vậy không có số nguyên x nào thỏa mãn yêu cầu bài toán.

 


Câu 30:

Tìm số nguyên x, biết: 0 < x < 2

Xem đáp án »

Ta có: 0 < x < 2

Vì x nguyên nên x = 1

Vậy x = 1.


Câu 31:

Tìm số nguyên x, biết: 92<x4

Xem đáp án »

Vì 92<x4 và x nguyênNên x = -4


Câu 33:

Tìm các số nguyên x, y biết rằng: 1xy6=13

Xem đáp án »

1xy6=136xy6x=1336xy=6x6xy=2xxy+2x=6xy+2=6

Vì x, y là các số nguyên mà 6=6.1=6.1=2.3=2.3

Ta có:

Vậy  x;  y=6;3;  3;4;  2;5;  1;8;  1;4;  2;1;  3;0;  6;1.


Câu 34:

Tìm các số nguyên x, y biết rằng: x2+3y=54

Xem đáp án »

x2+3y=54xy+62y=544xy+6=10y2xy+12=5y2xy5y=12y2x5=12

Vì x,y nguyên nên 2x-5 nguyên

12=1.12=12.1=2.6=6.2=3.4=4.3

nên

(các ước khác của 12 không thỏa mãn 2x - 5 nguyên)

Vậy x;y=1;4;  2;12;  3;12;  4;4


Câu 36:

Tính: 121+114

Xem đáp án »

121+114=242+342=542


Câu 40:

Tìm ba cách viết số hữu tỉ -415 dưới dạng tổng của hai số hữu tỉ âm.

Xem đáp án »

Ba cách viết như sau:

415=115+-15;415=130+730;415=215+-215


Câu 41:

Thực hiện phép tính ( hợp lí nếu có thê):

112+5643

Xem đáp án »

Ta thực hiện 112+5643=224+2024+3224=5424=94


Câu 43:

Tìm x, biết 165x=45310;

Xem đáp án »

Ta thực hiện x=45310165=2710=>x=2710


Câu 44:

Tìm x, biết: 120x85=110.

Xem đáp án »

x85=120110=>x85=120=>x=120+85=>x=3120


Câu 47:

Tính nhanh:

A=1335+5779+9111113+1315+1113911+7957+3513

Xem đáp án »

A=1313+3535+5757+7979+911911+11131113+1315=>A=1315.


Câu 48:

Tính nhanh: B=19.1018.917.8...12.311.2

Xem đáp án »

Ta có:

 B=19.1011.2+12.3+...+17.8+18.9= 19.10-1-12+12-13+...+17-18+18-19= 190-1-19=190-89=190-8090=7990

Vậy B = -7990


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận