Bài tập Dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol có giải chi tiết (mức độ nhận biết)

  • 1142 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trong thực tế phenol được dùng để sản xuất :

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Đun nóng ancol X có công thức phân tử C4H10O với CuO đun nóng thu được chất hữu cơ Y cho phản ứng tráng gương. Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn là :

Xem đáp án

Đáp án D

Y có phản ứng tráng gương => andehit

X có đồng phân :

C – C – C – C – OH

C – C(CH3) – C – OH


Câu 4:

Nhận xét nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận