Bài tập Hidrocacbon cực hay có đáp án (Ankadien)

  • 3885 lượt thi

  • 44 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Kết luận nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án A. 

Ankađien có công thức phân tử dạng CnH2n-2


Câu 2:

Kết luận nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án C.

Những hợp chất có khả năng cộng hợp hai phân tử hiđro thuộc loại ankađien


Câu 3:

Kết luận nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án C.

Buta-1,3-đien là một ankađien liên hợp


Câu 4:

Công thức phân tử của buta-1,3-đien (đivinyl) và isopren (2-metylbuta-1,3-đien) lần lượt là

Xem đáp án

Đáp án C. 

C4H6 và C5H8


Câu 5:

Ankađien là đồng phân cấu tạo của

Xem đáp án

Đáp án C.

ankin


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận