Bài tập Nito - photpho cực hay có đáp án (P4)

  • 5661 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

H3PO4 là axit

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Để nhận biết ion photphat (PO43-), người ta sử dụng thuốc thử

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

H3PO4 và HNO3 cùng phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Cho sơ đồ chuyển hóa: P2O5 +KOH X +H2PO4 Y +KOH Z

Các chất X, Y, Z lần lượt là

Xem đáp án

Đáp án C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

buôn kau

Bình luận


Bình luận