Bài tập: Phép trừ phân số chọn lọc, có đáp án

  • 2073 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Số đối của phân số 13/7 là :

Xem đáp án

Đáp án là D

Số đối của phân số 13/7 là -13/7 hoặc 13/-7 hoặc -(13/7)


Câu 2:

Cặp phân số nào sau đây là hai phân số đối nhau ?

Xem đáp án

Đáp án là C

Đáp án A : Số đối của -2/3 là 2/3 chứ không phải 3/2 nên A sai

Đáp án B : Số đối của -12/13 là 12/13 chứ không phải 13/-12 nên B sai

Đáp án C: Số đối của 1/2 là -(1/2) nên C đúng

Đáp án D : Số đối của 3/4 là -3/4 hoặc 3/-4 hoặc -(3/4) chứ không phải -4/3 nên D sai


Câu 3:

Kết quả phép tính 34-720 là

Xem đáp án

Đáp án là C

Ta có:Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án


Câu 4:

Số đối của --227 là

Xem đáp án

Đáp án là D

Ta có:

Trắc nghiệm: Phép trừ phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết


Câu 5:

Phép tính 97-512 là :

Xem đáp án

Đáp án là A

Ta có:

Trắc nghiệm: Phép trừ phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận