Bài tập Quy luật di truyền Sinh học 12 cực hay có lời giải chi tiết (P1)

  • 2972 lượt thi

  • 45 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Theo thuyết, thể kiu gen AaBBDd giảm phân tạo ra loại giao tử a BD chiếm tỉ l

Xem đáp án

Đáp án C

Theo thuyết, thể kiu gen AaBBDd giảm phân tạo ra lo ạ i giao t ử aBD chiế m t ỉ lệ = 0,5x1x0,5 = 25%.


Câu 2:

Hai tế bào sinh tinh đều kiểu gen AB/ab XDXd giảm phân bình thường nhưng xả y ra hoán vị gen ở một trong hai tế bào. Theo thuyết, sloại giao tử tối đa được tạo ra là:

Xem đáp án

Đáp án C

Hai t ế bào sinh tinh đều kiểu gen AB/ab XDXd giảm phân bình thường nhưng xả y ra hoán vị genmộ t trong hai t ế bào.

Theo thuyết, slo ạ i giao t ử tối đa được t ạo ra là 6

(1 tế bào sinh tinh hoán vị tạo tối đa 4 loại giao tử, tế bào sinh tinh không hoán vị tạo tối đa 2 loại giao tử)


Câu 3:

Thực hiện phép lai P: ♂ AaBbCcDdee x ♀ aaBbCCDdEE. Theo thuyết, tỉ l thmang kiểu hình khác vớ i b mẹ ở F1 bao nhiêu ? Biết một gen quy đ nh một tính tr ng, trộ i lặn hoàn toàn

Xem đáp án

Đáp án C

Thực hiện phép lai

P: ♂ AaBbCcDdee x ♀ aaBbCCDdEE.

Theo thuy ết, t ỉ l thmang kiểu hình khác vớ i b mẹ ở F1

= 1 – A-B-C-D-ee – aaB-C-D-E- = 1 – 0,5x0,75x1x0,75x0 – 0,5x0,75x1x0,75x1 = 71,875%


Câu 4:

Theo thuyết, trong trường hp trội lặn không hoàn toàn, phép lai nào sau đây cho đời con kiểu hình phân li theo t ỉ lệ 1 : 1 ?

Xem đáp án

Đáp án B

Theo thuyết, trong trường hp trộ i lặn không hoàn toàn, phép lai Aa × aa cho đ ờ i con kiểu hình phân li theo t ỉ lệ 1 : 1 .


Câu 5:

Trong trường hợp gen liên kết hoàn toàn, cơ thể kiểu gen nào sau đây cho tỉ lệ giao tử Ab với tỉ lệ 50% ?

Xem đáp án

Đáp án B

A. AB/ab à Ab = 0                                  

B. Ab/aB à Ab = 50%

C. Ab/Ab à Ab = 100%

D. AB/aB à Ab = 0


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận