Bài tập Sự điện li có giải chi tiết (mức độ nhận biết - P1)

  • 5898 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

Xem đáp án

Câu 1: Đáp án C


Câu 2:

Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

- Dung dịch Na2SO4, KCl có pH = 7, môi trường trung tính không làm quỳ tím đổi màu.

- Dung dịch HCl là dung dịch axit, pH < 7 làm quỳ tím hóa đỏ.

- Dung dịch kiềm NaOH có pH > 7, môi trường bazơ ⇒ làm quỳ tím hóa xanh.


Câu 3:

Chất nào dưới đây có pH < 7 ?

Xem đáp án

đáp án: B


Câu 4:

Chất nào sau đây là chất điện li yếu

Xem đáp án

Đáp án A

Chất điện li yếu là axit yếu; bazơ yếu

CH3COOH là axit yếu => chất điện li yếu


Câu 5:

Chất nào sau đây không phải là chất điện li?

Xem đáp án

Đáp án D

A, B, C đều là chất điện li do có khả năng phân li trong nước

D không phải chất điện li


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận