Bài tập Sự điện li có giải chi tiết (mức độ nhận biết - P1)

  • 4423 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

Xem đáp án

Câu 1: Đáp án C


Câu 2:

Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím?

Xem đáp án

Câu 2: Đáp án C


Câu 3:

Chất nào dưới đây có pH < 7 ?

Xem đáp án

đáp án: B


Câu 4:

Chất nào sau đây là chất điện li yếu

Xem đáp án

Đáp án A

Chất điện li yếu là axit yếu; bazơ yếu

CH3COOH là axit yếu => chất điện li yếu


Câu 5:

Chất nào sau đây không phải là chất điện li?

Xem đáp án

Đáp án D

A, B, C đều là chất điện li do có khả năng phân li trong nước

D không phải chất điện li


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận