Bài tập Ứng dụng di truyền học (Sinh học 12) cực hay có lời giải (P1)

  • 3335 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Người ta thể to ra giống cây khác loài bằng phương pháp

Xem đáp án

Đáp án A

Người ta thể to ra giống cây khác loài bằng phương pháp lai tế bào xoma


Câu 2:

Biện pháp nào sau đây không tạo ra nguồn biến dị di truyền cung cấp cho quá trình chọn giống?

Xem đáp án

Đáp án D

Biện pháp không tạo ra nguồn biến dị di truyền cung cấp cho quá trình chọn giống:

D. Kĩ thuật chia cắt phôi từ một phôi ban đầu thành nhiều phôi, mỗi phôi phát triển thành cá thể mới


Câu 3:

Phương pháp chọn giống nào sau đây thường áp dụng cho cđộng vật thực vật?

Xem đáp án

Đáp án D

Phương pháp chọn giống thường áp dụng cho cả động vật và thực vật là tạo giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp


Câu 4:

Tế bào vi khuẩn E. coli vốn mẫn cảm với chất kháng sinh tetraxilin. Trong k ỹ thu ật chuyển gen vào vi khuẩn này người ta dùng plasmit gen kháng chất trên. Người ta t ạo ra ADN tái t ổ hợp chứa gen kháng chất kháng sinh trên chuyển chúng vào t ế bào nhận. Để nhận biết t ế bào vi khuẩn đã nhận ADN tái t ổ hợp ho ặc chưa nhận thì ngư ời ta dùng nuôi cấy các vi khuẩn trên trong môi trường nào sau đây thì hiệu quả nhận biết nhất?

Xem đáp án

Đáp án A

Tế bào vi khuẩn E. coli vốn mẫn cảm với chất kháng sinh tetraxilin. Trong k ỹ thu ật chuyển gen vào vi khuẩn này người ta dùng plasmit gen kháng chất trên. Người ta t ạo ra ADN tái t ổ hợp chứa gen kháng chất kháng sinh trên chuyển chúng vào t ế bào nhận. Để nhận biết t ế bào vi khuẩn đã nhận ADN tái t ổ hợp ho ặc chưa nhận thì ngư ời ta dùng nuôi cấy các vi khuẩn trên trong môi trường: A. Môi trường nuôi cấy bsung tetraxilin


Câu 5:

nhiu ging mới được t o ra bằng phương pháp gây đột biến nhân t ạo. Để tạo ra đưc ging mới, ngoài việc gây đột biến lên vật nuôi và cây trồng thì không thể thiếu công đoạn nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C

nhiu ging mới được t o ra bằng phương pháp gây đột biến nhân t ạo. Để tạo ra đưc ging mới, ngoài việc gây đột biến lên vật nuôi và cây trồng thì không thể thiếu công đoạn chọn lọc các biế n d ị phù hợp vớ i mục tiêu đã đề ra


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận