Bài tập về phản ứng cộng của hidrocacbon không no có lời giải

  • 2792 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Áp dụng quy tắc Maccopnhicop vào trường hợp nào sau đây

Xem đáp án

Đáp án : D

Quy tắc maccopnhicop được dùng trong phản ứng cộng HX và anken bất đối xứng (xem ưu tiên X vào C nào…)


Câu 2:

Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính

Xem đáp án

Đáp án : C

Quy tắc: Trong phản ứng cộng HX vào liên kết bội, nguyên tử H ưu tiên cộng vào nguyên tử Cacbon bậc thấp hơn, còn nguyên tử hay nhóm nguyên tử X ưu tiên cộng vào nguyên tử Cacbon bậc cao hơn.

=>  Br sẽ ưu tiên thế vào cacbon số 2


Câu 3:

Cho phản ứng giữa buta-1,3-đien và HBr ở 40oC (tỉ lệ mol 1:1), sản phẩm chính của phản ứng là

Xem đáp án

Đáp án : B

Nhiệt độ 40oC => Thế 1:4


Câu 4:

Anken C4H8 có bao nhiêu đồng phân khi tác dụng với dung dịch HCl chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất

Xem đáp án

Đáp án : A

Chỉ có But-2-en thỏa mãn, tuy nhiên but-2-en có đồng phân hình học nên có 2 đồng phân


Câu 5:

Cho các chất: xiclobutan, 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en. Dãy gồm các chất sau khi phản ứng với H2 (dư, xúc tác Ni, to), cho cùng một sản phẩm là

Xem đáp án

Đáp án : A

Xiclobutan cộng H2 mở vòng, but-2-en và but-1-en đều cộng H2 cho butan


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận