Dấu hiệu chia hết cho 5

  • 1625 lượt thi

  • 45 câu hỏi

  • 80 phút

Câu 2:

Dãy số nào chia hết cho 5

Xem đáp án

Đáp án C

Xét thấy: 70; 160 có chữ số tận cùng là 0 ; 25 có chữ số tận cùng là 5 nên 70;25;160 là dãy số chia hết cho 5.


Câu 4:

Số nào chia hết cho 5 mà không chia hết cho 10?

Xem đáp án

Đáp án B

Xét thấy số chia hết cho 5 phải là số  có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 nên loại A, D. Xét B và C ta thấy 130 chia hết cho 10 nên loại C. Vậy đáp án là B: 45


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận