Đề thi Hóa học 11 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 1)

  • 3258 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

I. Phần trắc nghiệm

Để phân biệt benzen, toluen, stiren ta chỉ dùng 1 thuốc thử duy nhất là:

Xem đáp án

- Để phân biệt benzen, toluen, stiren ta chỉ dùng 1 thuốc thử duy nhất là dd KMnO4. Hiện tượng:

+ Stiren làm mất màu KMnO4 ngay đk thường.

+ Toluen làm mất màu KMnO4 khi đun nóng.

+ Benzen không làm mất màu KMnO4 cả ở đk thường hay đun nóng.

Chọn đáp án C.


Câu 2:

Trong các nhận định sau:

1) Ancol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có chứa nhóm - OH.

2) Ancol có nhiệt độ sôi cao hơn đồng phân ete của nó.

3) Phenol tham gia phản ứng thế với Br2 dễ hơn benzene.

4) Anđehit và xeton đều tham gia phản ứng tráng bạc.

5) Oxi hóa butan được axit axetic.

Nhận định đúng là:

Xem đáp án

- Nhận định đúng là:

2/ Ancol có nhiệt độ sôi cao hơn đồng phân ete của nó.

3/ Phenol tham gia phản ứng thế với Br2 dễ hơn benzene.

5/ Oxi hóa butan được axit axetic.

Chọn đáp án D.


Câu 5:

Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là:

Xem đáp án

Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là nước brom, axit nitric, dung dịch NaOH.

Chọn đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận