Đề thi thử đại học nâng cao sinh học có lời giải chi tiết (Đề số 1)

  • 2819 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Khi nói về trao đổi nước của cây, phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án B

A sai. Vì nước chủ yếu thoát qua khí khổng. Khí khổng chủ yếu ở mặt dưới của lá, do đó nước chủ yếu thoát qua mặt dưới của lá.

C sai. Vì mạch gỗ được cấu tạo từ tế bào chết còn mạch rây được cấu tạo từ tế bào sống.

D sai. Vì mạch rây vận chuyển các chất từ lá xuống rễ chứ không vận chuyển các chất từ rễ lên lá


Câu 2:

Rễ cây chủ yếu hấp thụ nitơ ở dạng nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D

Cây hấp thụ nitơ dưới 2 dạng là NO3- và NH4+


Câu 3:

Nhóm động vật nào sau đây có phương thức hô hấp bằng mang? 

Xem đáp án

Đáp án A

Chỉ có các loài động vật sống trong nước mới hô hấp bằng mang. => Đáp án A.

Cá chép ốc, tôm, cua là động vật sống trong nước nên hô hấp bằng mang.

Tuy nhiên, không phải tất cả các loài sống trong nước đều hô hấp bằng mang. Các loài thú, bò sát, ếch nhái sống trong nước nhưng vẫn hô hấp bằng phổi. Ví dụ, cá heo là một loài thú và hô hấp bằng phổi.


Câu 4:

Hệ đệm bicácbônát (NaHCO3/Na2CO3) có vai trò nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C

Hệ đệm bicácbônát là hệ đệm do NaHCO3/Na2CO3 thực hiện. Hệ đệm này thực hiện đệm ion HCO3- và ion H+ ở phổi. Hệ đệm này sẽ điều chỉnh độ pH của máu ở mức ổn định là vì

- Khi dư H+ (độ pH thấp) thì Na2CO3 sẽ phản ứng với H+ để tạo thành NaHCO3 làm giảm nồng độ H+ trong máu (tăng độ pH).

- Khi thiếu H+ (độ pH cao) thì NaHCO3 sẽ phân li để giải phóng H+ làm tăng nồng độ H+ trong máu (giảm độ pH). 


Câu 5:

Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8, được kí hiệu là AaBbDdEe. Trong các thể đột biến số lượng nhiễm sắc thể sau đây, loại nào là thể ba kép?

Xem đáp án

Đáp án B

Thể ba kép là dạng đột biến số lượng NST mà có 2 cặp NST có 3 chiếc, các cặp còn lại có 2 chiếc bình thường.

Trong các thể đột biến của đề bài, B là dạng thể ba kép do cặp số 1 và cặp số 3 có 3 chiếc.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận