Kiểm tra đánh giá năng lực tư duy chuyên đề Hidrocacbon no có đáp án (P2)

  • 2602 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 3:

Ankan hòa tan tốt trong dung môi nào sau đây ?

Xem đáp án

Chọn A

Benzen


Câu 4:

Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào sai ?

Xem đáp án

Chọn D

Tất cả các chất chỉ có liên kết đơn trong phân tử đều là ankan


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận