Ôn tập Halogen, Ancol, Phenol cực hay có lời giải

  • 1953 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Chia 20,8 gam hỗn hợp gồm hai anđehit đơn chức là đồng đẳng kế tiếp thành hai phần bằng nhau. Phần một tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, thu được 108 gam Ag. Phần hai tác dụng hoàn toàn với H2 dư (xúc tác Ni, t°), thu được hỗn hợp X gồm hai ancol Y và Z (My<MZ). Đun nóng X với H2SO4 đặc ở 140°C, thu được 4,52 gam hỗn hợp ba ete. Biết hiệu suất phản ứng tạo ete của Y bằng 50%. Hiệu suất phản ứng tạo ete của Z bằng

Xem đáp án

Chọn đáp án B.

Ÿ Phần 1: 10,4 gam hỗn hợp + AgNO3 / NH3 thu được 1 mol Ag.

Nhận xét: 10,4:0,5 = 20,8 → hai anđehit phải có HCHO → anđehit còn lại là CH3CHO.

4x + 2y = 1

30x + 44y = 10,4

→x =0,2; y = 0,1→ có 0,2 mol HCHO và 0,1 mol CH3CHO.

Ÿ Từ kết quả phần 1 → hỗn hợp X gồm 0,2 mol CH3OH (Y) và 0,1 mol CH3CH2OH (Z).

Phản ứng ete hóa: 2 ancol → 1 ete + 1H2O  

Gọi hiệu suất phản ứng tạo ete của Z là h.

→ Lượng ancol phản ứng: 0,1 mol CH3OH và 0,1h mol C2H5OH → số mol H2O là (0,05 + 0,05h).

BTKL có: mancol = meste + mH2O → 0,1 x 32 + 0,1h x 46 = 4,52 +(0,05 + 0,05h) x18 → h = 0,6


Câu 4:

Cho hình vẽ:

Hình vẽ trên mô tả thí nghiệm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Hỗn hợp X gồm axit fomic và axit axetic (tỉ lệ mol 1:1). Lấy 6,36 gam X tác dụng với 6,9 gam ancol etylic (xúc tác H2SO4) thu được 7,776 gam hỗn hợp este, hiệu suất của các phản ứng este hoá bằng nhau. Giá trị của H là:

Xem đáp án

Chọn đáp án B.

x = nHCOOH nCH3COOH = x

Theo đề: 46x + 60x = 6,36 → x = 0,06 mol.

NC2H5OH = 0,15 mol > ∑nX hiệu suất tính theo axit.

Vì hiệu suất ở hai phản ứng bằng nhau nên:

0,06H(74 + 88) = 7,776 → H = 80%


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận