Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 1)

  • 5070 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan?

Xem đáp án

- Dãy chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan là C2H6, C4H10, C5H12.

- Chọn đáp án C.


Câu 3:

 Cho các chất sau: etan; eten; etin. Kết luận đúng là

Xem đáp án

- Etin tạo kết tủa với dung dịch bạc nitrat trong amoniac vì là ankin có liên kết ba ở vị trí đầu mạch.

- Chọn đáp án B.


Câu 4:

Hỗn hợp Y gồm etilen và etan. Để tách riêng từng hóa chất trong Y dùng cặp hóa chất là:

Xem đáp án

- Chọn đáp án A.

   Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 1)


Câu 5:

Cho sơ đồ phản ứng sau:

 Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 1) 

Chất X có thể là:

Xem đáp án

- Chọn đáp án A.

   Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 1)


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận