Trắc nghiệm Amoniac và muối amoni có đáp án (Thông hiểu)

  • 3294 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Chất nào có thể dùng để làm khô khí NH3?

Xem đáp án

+ A loại vì H2SO4 phản ứng với NH3: H2SO4+ 2NH3 (NH4)2SO4

+ B đúng

+ C loại vì P2O5 phản ứng với NH3

P2O5+ 3H2O  2H3PO43NH3+ H3PO4 (NH4)3PO4

+ D loại vì tạo Cu(OH)2 sau đó Cu(OH)2 phản ứng với NH3:

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Cho cân bằng hóa học sau trong bình kín:  

N2(k) + 3H2(k) 2NH3(k); ∆H = – 92KJ/mol  

Trong các yếu tố:

(1) Thêm một lượng N2 hoặc H2.

(2) Thêm một lượng NH3.

(3) Tăng nhiệt độ của phản ứng.

(4) Tăng áp suất của phản ứng.

(5) Dùng thêm chất xúc tác.

Có bao nhiêu yếu tố làm cho tỉ khối của hỗn hợp khí trong bình so với H2 tăng lên?

Xem đáp án

Tỉ khối hỗn hợp khí với H2 tăng => chứng tỏ số mol khí giảm (vì khối lượng trước phản ứng và sau phản ứng không đổi) => phản ứng dịch chuyển theo chiều thuận

Các yếu tố thỏa mãn là (1) và (4)

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch chứa FeCl3, CuCl2, AlCl3, ZnSO4, MgCl2 thu được kết tủa Y. Thành phần của Y gồm

Xem đáp án

NH3 dư có Cu(OH)2  Zn(OH)2 tạo phức tan

=> kết tủa thu được gồm Fe(OH)3, Al(OH)3, Mg(OH)2

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Có 4 dung dịch muối riêng biệt: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu thêm dung dịch KOH dư, rồi thêm tiếp dung dịch NH3 dư vào 4 dung dịch trên thì số chất kết tủa thu được là

Xem đáp án

Do KOH dư => kết tủa Zn(OH)2, Al(OH)3 tan hết

Cu(OH)2 tạo phức với dung dịch NH3 => chất rắn chỉ còn Fe(OH)3

Đáp án cần chọn là: A.


Câu 5:

Nhận biết dung dịch AlCl3  ZnCl2 người ta dùng hóa chất nào sau đây ?

Xem đáp án

Để nhận biết AlCl3  ZnCl2, người ta dùng dung dịch NH3 dư

AlCl3 tạo kết tủa và không tan trong NH3  còn ZnCl2 tạo kết tủa sau đó tan.

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận