Trắc nghiệm Amoniac và muối amoni có đáp án

  • 2567 lượt thi

  • 37 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Tìm phát biểu không phù hợp với phản ứng này 

N2 + 3H2  2NH3

∆H =  - 92kJ

Xem đáp án

92kJ là lượng nhiệt tỏa ra chứ không phải lượng nhiệt hấp thụ

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Đốt cháy hổn hợp gồm 6,72 lít khí Oxi và 7 lít khí amoniac (đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Sau phản ứng thu được nhóm các chất là:

Xem đáp án

Phản ứng: 4NH+ 3O→ 2N+ 6H2OSo sánh tỉ lệ thể tích 4 : 3 và 7 : 6,72, ta thấy dư oxi.

Do đó, các chất thu được sau phản ứng là khí nitơ, nước được tạo thành và khí oxi dư.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Trong phòng thí nghiệm, có thể chứng minh khả năng hòa tan rất tốt trong nước của một số chất khí theo hình vẽ:

Thí nghiệm trên được sử dụng với các khí nào sau đây

Xem đáp án

Theo hình vẽ chất khí này tan tốt trong nước

→ Thí nghiệm trên được sử dụng với các khí: HCl và NH3 là hai khí tan tốt trong nước                     

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Phát biểu nào dưới đây không đúng:

Xem đáp án

C sai vì NH3 là chất có mùi khai

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

A sai vì NH3 không phải là nhiên liệu tên lửa mà là N2H4

B, C, D đúng

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận