Thi Online Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 11 Chủ đề 1. Bài tập lý thuyết về sự điện li, chất điện li, viết phương trình điện li có đáp án

Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 11 Chủ đề 1. Bài tập lý thuyết về sự điện li, chất điện li, viết phương trình điện li có đáp án

  • 916 lượt thi

  • 28 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Dãy nào sau đây chỉ chứa các chất điện li mạnh:

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Dãy nào sau đây chỉ chứa chất điện ly yếu

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Phương trình điện ly nào dưới đây viết đúng?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Trong dd NaHSO4 có các loại phân tử và ion nào dưới đây (bỏ qua sự điện li của nước):

Xem đáp án
Đáp án: A

Câu 5:

Hấp thụ CO2 vào nước thu được dd có các loại phân tử và ion nào dưới đây (bỏ qua sự điện li của nước):

Xem đáp án
Đáp án: B

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận