Trắc nghiệm Chuyên đề Hóa 11 Chủ đề 11: Kiểm tra một tiết ( có đáp án )

  • 577 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Chất X là hợp chất no, hở chứa một nhóm chức axit và một nhóm chức ancol là:

Xem đáp án

X chứa 1 nhóm chức ancol => số O trong X là 3

X là hợp chất no => k = 1 (vì có 1 nhóm chức –COOH) => hụt 2H

CTPT của X là CnH2nO3 (n ≥ 2)

Chọn B


Câu 2:

Axit panmitic là axit nào sau đây ?

Xem đáp án

Axit panmitic có CTPT là C15H31COOH.

Chọn A


Câu 3:

Axit X no, có 2 nguyên tử H trong phân tử. Số công thức cấu tạo của X là

Xem đáp án

Có 2 axit no có 2 nguyên tử H trong phân tử là HCOOH và HOOC-COOH

Chọn B


Câu 4:

Chất C8H8O2 có mấy đồng phân là axit, chứa vòng benzen:

Xem đáp án

Có 4 đồng phân thỏa mãn là

C6H5CH2COOH

o-CH3C6H4COOH

p- CH3C6H4COOH

m- CH3C6H4COOH

Chọn A


Câu 5:

Chất C4H6O2 có mấy đồng phân là axit mạch hở :

Xem đáp án

C4H6O2 có độ không no k = (2.4 + 2 – 6) / 2 = 2 trong đó 1 π ở chức COOH => còn 1 π ở trong gốc C

CH2=CH-CH2-COOH

CH3-CH=CH-COOH (có đphh)

CH2=C(CH3)-COOH

Chọn C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận