Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 11 Chủ đề 3. Viết và cân bằng phương trình hóa học nhóm nitơ có đáp án

  • 683 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cân bằng PTHH sau:

Cu + NaNO3 + H2SO4 → Cu(NO3)2 + NO + Na2SO4 + H2O

Xem đáp án

 

Quá trình oxi hóa:

3x

Cu → Cu2+ + 2e

Quá trình khử:

2x

NO3- + 3e + 4H+ → NO + 2H2O

Phương trình dạng ion rút gọn:

        3Cu + 2NO3- + 8H+ → 3Cu2+ + 2NO↑ + 4H2O

Phương trình dạng phân tử:

        3Cu + 8NaNO3 + 4H2SO4 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4Na2SO4 + 4H2O


Câu 3:

b) HNO3(l) + CuO

Xem đáp án

b) 2HNO3 + CuO → Cu(NO3)2 + H2O


Câu 4:

c) HNO3(l) + FeCO3

Xem đáp án

c) 10HNO3 loãng + 3FeCO3 → 3Fe(NO3)3 + 3CO2 + NO + 5H2O


Câu 5:

d) HNO3(đặc,nóng) + S

Xem đáp án

d) 6HNO3 đặc + S −→ H2SO4 + 6NO2 + 2H2O


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận