Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 12 Chủ đề 10: Ôn tập và kiểm tra chuyên đề kim loại, kim loại kiềm thổ, nhôm có đáp án

  • 382 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cho 2g kim loại nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 5,55g muối clorua. Kim loại đó là kim loại nào sau đây?

Xem đáp án

Gọi M là kim loại nhóm II, số mol là x

M (x) + 2HCl → MCl2 x(mol) + H2

Theo đề bài ra ta có hệ phương trình:

Cho 2g kim loại nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 5,55g muối clorua. Kim loại đó là kim loại nào sau đây? (ảnh 1)

→ Đáp án C


Câu 2:

Cho 1,67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở hai chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), thoát ra 0,672 lít khí H2 (đktc). Tìm tên hai kim loại đem dùng.

Xem đáp án

Gọi R là kim loại hai chu kì liên tiếp của nhóm IIA.

Ta có: nH2 = 0,672/22,4 = 0,03(mol)

Phương trình hóa học:

R (0,03) + 2HCl → RCl2 + H2 (0,03) (1)

MR = 1,67/0,03 = 55,667

2 kim loại cần tìm là: Ca và Sr.

→ Đáp án B


Câu 3:

Trộn 8,1 (g) bột Al với 48g bột Fe2O3 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện không có không khí, kết thúc thí nghiệm lượng chất rắn thu được là:

Xem đáp án

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có :

mc.rắn = mAl + mFe2O3 = 8,1 + 48 = 56,1 g

→ Đáp án B


Câu 4:

Nhận biết Al, Mg, Al2O3 dùng:

Xem đáp án

Lần lượt cho NaOH vào các mẫu thử. Chất rắn tan có khí thoát ra là Al, tan không có khí là Al2O3, không tan là MgO.

Phương trình hóa học:

Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + 3/2 H2

Al2O3 + 2NaOH → NaAlO2 + H2O

→ Đáp án D


Câu 5:

Cho 10g một kim loại kiềm thổ tác dụng với H2O, thu được 6,11 lít khí H2 (ở 25oC và 1 atm). Hãy xác định tên của kim loại kiềm thổ đã dùng.

Xem đáp án
Cho 10g một kim loại kiềm thổ tác dụng với H2O, thu được 6,11 lít khí H2 (ở 25oC và 1 atm). Hãy xác định tên của kim loại kiềm thổ đã dùng. (ảnh 1)

Gọi A là kí hiệu, nguyên tử khối của kim loại.

A (10/A) + 2H2O → A(OH)2 + H2 (0,25)

10/A= 0,24 → A = 40 (Ca)

→ Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận