Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 19 (có đáp án): Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập

  • 2450 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 6 phút

Câu 1:

So với năm 2004, thu nhập bình quân theo đầu người của nước ta năm 2012 tăng gấp?

Xem đáp án

Giải thích: Để tính sự tăng gấp, ta lấy bình quân đầu người năm 2012/thu nhập bình quân đầu người năm 2004.

Đáp án: C


Câu 2:

Thu nhập bình quân đầu người năm 2012 giữa vùng cao nhất và vùng thấp nhất chênh nhau?

Xem đáp án

Giải thích: Để tính thu nhập bình quân đầu người năm 2012 giữa vùng cao nhất và vùng thấp nhất, ta lấy thu nhập bình quân đầu người năm 2012 giữa vùng cao nhất/vùng thấp nhất.

Đáp án: C


Câu 3:

Để thể hiện sự phân hóa về thu nhập giữa các vùng của cả nước năm 2012, biểu đồ thích hợp là

Xem đáp án

Giải thích: Để thể hiện rõ nhất sự phân hóa về thu nhập giữa các vùng của cả nước năm 2012 thì biểu đồ thích hợp nhất là biểu đồ cột (mỗi vùng 1 cột) hoặc có thể dùng biểu đồ thanh ngang (một dạng khác của biểu đồ cột).

Đáp án: B


Câu 4:

Nhận định nào dưới đây không chính xác?

Xem đáp án

Giải thích: Thu nhập bình quân đầu người nước ta ngày càng tăng lên nhưng có sự phân hóa theo lãnh thổ, giữa các vùng và miền. Thu nhập bình quân đầu người cao ở các vùng kinh tế phát triển và thấp ở các vùng kinh tế kém phát triển, miền Bắc có thu nhập bình quân đầu người thấp hơn miền Nam.

Đáp án: D


Câu 5:

Đông Nam Bộ là vùng có thu nhập bình quân theo đầu người cao nhất cả nước do

Xem đáp án

Giải thích: Đông Nam Bộ là vùng có nền kinh tế phát triển sôi động nhất cả nước, luôn là vùng dẫn đầu cả nước về nhiều chỉ số phát triển kinh tế như giá trị sản xuất công nghiệp, GDP, thu hút vốn đầu tư FDI,… vì vậy, Đông Nam Bộ trở thành vùng có thu nhập bình quân đầu người cao nhất nước ta hiện nay.

Đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận