Trắc nghiệm Hóa 11 Bài 26 (có đáp án): Xicloankan

  • 2925 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nhận định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án D

Một số xicloankan (như xiclopropan, xiclobutan) cho phản ứng cộng mở vòng.


Câu 2:

Khi sục khí xiclopropan vào dung dịch brom thì có hiện tượng nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C

Vì xiclopropan có phản ứng cộng với Br2 nên màu dung dịch Br2 nhạt dần.


Câu 3:

Kết luận nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Nhận xét nào sau đây về xicloankan là sai

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Oxi hóa hoàn toàn 0,224 lít (ở đktc) xicloankan X thu được 1,760g khí CO2. Biết X làm mất màu dung dịch brom. X là

Xem đáp án

Đáp án D

Đặt CTPT của X là CnH2n (n ≥ 3);

Ta có: n =nCO2nX=0,040,01=4 = 4

Vậy X có 4 nguyên tử cacbon trong phân tử, X có thể làm mất màu dung dịch brom

CTCT của X là :: metylxiclopropan.

 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận