Trắc nghiệm Luyện tập : Hiddrocacbon thơm có đáp án ( thông hiểu)

  • 1233 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

C7H8 có số đồng phân thơm là

Xem đáp án

Hợp chất C7H8 có π + v =4. Chỉ có 1 cấu tạo chứa vòng benzen là C6H5CH3.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Ứng với công thức phân tử C8H10 có bao nhiêu cấu tạo chứa vòng benzen?

Xem đáp án

Hợp chất C8H10 có π + v = 4 → cấu tạo chứa vòng benzen gồm C6H5C2H5; o-CH3C6H4CH3; m-CH3C6H4CH3; p-CH3C6H4CH3.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Tính chất nào không phải của toluen?

Xem đáp án

Nếu không có xúc tác thì toluen không tham gia phản ứng với dung dịch Br2

C6H5CH3 + Br2  Fe, t0 o- Br-C6H4CH3( p- Br-C6H4CH3) + HBr

C6H5CH3 + Cl2askt  C6H5CH2Cl + HCl

C6H5CH3 + 2KMnO4 t0 C6H5COOK + 2MnO2 + KOH + H2O

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Lượng clobenzen thu được khi cho 15,6 gam C6H6 tác dụng hết với Cl2 (xúc tác bột Fe) với hiệu suất phản ứng đạt 80% là :

Xem đáp án

   

Vậy khối lượng clobenzen thu được là : 0,16.112,5= 18 gam.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Một hợp chất hữu cơ X có vòng benzen có CTĐGN là C3H2Br và M = 236. Gọi tên hợp chất này biết rằng hợp chất này là sản phẩm chính trong phản ứng giữa C6H6 và Br2 (xúc tác Fe).

Xem đáp án

Đặt CTPT của hợp chất X là (C3H2Br)n suy ra (12.3+2+80).n = 236 => n = 2.

=> công thức phân tử của X là C6H4Br2

Vì hợp chất X là sản phẩm chính trong phản ứng giữa C6H6 và Br2 (xúc tác Fe) nên theo quy tắc thế trên vòng benzen ta thấy X có thể là o- đibrombenzen hoặc p-đibrombenzen.  

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận