Trắc nghiệm Mở đầu về hóa học hữu cơ có đáp án (Vận dụng)

 • 2540 lượt thi

 • 10 câu hỏi

 • 30 phút

Câu 1:

Cho các chất: CaC2, CO2, HCOOH, C2H6O, CH3COOH, CH3Cl, NaCl, K2CO3. Số hợp chất hữu cơ trong các chất trên là bao nhiêu? 

Xem đáp án

Các hợp chất hữu cơ là HCOOH, C2H6O, CH3COOH, CH3Cl

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Cho các chất: nhôm cacbua (Al4C3), axetilen (C2H2), natri cacbonat (Na2CO3), đường saccarozơ (C12H22O11), PVC ([C2H3Cl]n). Số chất không phải là hợp chất hữu cơ là

Xem đáp án

Các hợp chất không phải hợp chất hữu cơ là: nhôm cacbua (Al4C3), natri cacbonat (Na2CO3).

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Nhóm chất nào dưới đây đều là dẫn xuất của hiđrocacbon ?

Xem đáp án

Nhóm chất đều là dẫn xuất của hiđrocacbon là CH2Cl2, CH2BrCH2Br, CH3Br, CH2=CHCOOH, CH3CH2OH.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Đặc điểm chung của các phân tử hợp chất hữu cơ là

 1. thành phần nguyên tố chủ yếu là C và H.                    
 2. có thể chứa nguyên tố khác như Cl, N, P, O.
 3. liên kết hóa học chủ yếu là liên kết cộng hoá trị.
 4. liên kết hoá học chủ yếu là liên kết ion.
 5. dễ bay hơi, khó cháy.                                   
 6. phản ứng hoá học xảy ra nhanh.

Nhóm các ý đúng là:

Xem đáp án

Đặc điểm chung của các phân tử hợp chất hữu cơ là

 1. thành phần nguyên tố chủ yếu là C và H.                    
 2. có thể chứa nguyên tố khác như Cl, N, P, O.
 3. liên kết hóa học chủ yếu là liên kết cộng hoá trị.

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận