Trắc nghiệm Ôn tập Hóa học 11 Chương 1 có đáp án

  • 3214 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho các chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, K2SO3, (NH4)2CO3. Số chất đều phản ứng được với dung dịch HCl, dung dịch NaOH là

Xem đáp án

Các chất vừa tác dụng với HCl và NaOH là: Al, Al2O3, Zn(OH)2, NaHS, (NH4)2CO3

=> Có 5 chất

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Cho các chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Số chất có tính lưỡng tính là

Xem đáp án

- Chất lưỡng tính là chất (phân tử, ion) vừa có thể nhường proton, vừa có thể nhận proton.

=> Cr2O3, Al(OH)3, Al2O3, Zn(OH)2

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Phản ứng nào sau đây có phương trình ion thu gọn là Ba2+ + SO42- → BaSO4 ?

Xem đáp án

Phản ứng có phương trình ion thu gọn là Ba2+ + SO42- → BaSO4 là: Ba(HCO3)2 + Na2SO4  → BaSO4 + 2NaHCO3                   

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Phương trình 2H+ + S2- → H2S là phương trình rút gọn của phản ứng :

Xem đáp án

Cả BaSO4 ; FeS ; CuS đều không tan nên không thể phân ly => phải xuất hiện trong phương trình rút gọn cuối cùng => Loại

A. 2HCl + K2S → 2KCl + H2S

Phương trình ion đầy đủ: 2H+ + 2Cl- + 2K+ + S2- → 2K+ + 2Cl- + H2S

Phương trình ion rút gọn: 2H+ + S2- → H2S

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Phương trình ion thu gọn H+ + OH- → H2O biểu diễn bản chất của các phản ứng hóa học nào sau đây?

Xem đáp án

Phương trình ion thu gọn H+ + OH- → H2O biểu diễn bản chất của phản ứng: HCl + NaOH → NaCl + H2O

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận