Trắc nghiệm Phản ứng phân hạch có đáp án ( Nhận biết, Thông hiểu)

  • 804 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Phản ứng phân hạch là

Xem đáp án

Phản ứng phân hạch là phản ứng trong đó một hạt nhân rất nặng hấp thụ một nơtron và vỡ thành hai hạt nhân trung bình.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Phản ứng phân hạch là 

Xem đáp án

Phản ứng phân hạch là phản ứng trong đó một hạt nhân nặng vỡ thành hai mảnh nhẹ hơn

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Điều kiện để xảy ra phản ứng dây truyền là?

Xem đáp án

Điều kiện để xảy ra phản ứng dây chuyền: xét số nơtrôn trung bình k sinh ra sau mỗi phản ứng phân hạch ( k là hệ số nhân nơtron).

+ Nếu k < 1 : thì phản ứng dây chuyền không thể xảy ra.

+ Nếu k = 1: thì phản ứng dây chuyền sẽ xảy ra và điều khiển được.

+ Nếu k > 1: thì phản ứng dây chuyền xảy ra không điều khiển được.

Đáp án cần chọn là: D

 


Câu 4:

Trong sự phân hạch của hạt nhân U92235,  gọi k là hệ số nhân nơtron. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Điều kiện xảy ra phản ứng phân hạch dây chuyền là nếu k > 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì và có thể gây nên bùng nổ

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Các hạt nhân nào sau đây được dùng làm nhiên liệu cho phản ứng phân hạch?

Xem đáp án

Nhiên liệu của phản ứng phân hạch là: U92235 và  P94239u

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận