Trắc nghiệm Phenol có đáp án (Nhận biết)

  • 2632 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Chất nào sau đây không phải là phenol?

Xem đáp án

D không phải là phenol mà là ancol thơm vì trong phân tử có nhóm –OH liên kết với nguyên tử C no thuộc mạch nhánh của vòng benzen

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Cho các chất có công thức cấu tạo:

Chất nào không thuộc loại phenol?

Xem đáp án

Phenol là hợp chất hữu cơ có nhóm –OH liên kết trực tiếp với vòng benzen.

Vậy chất (2) và (3) là phenol.

Chất (1) có nhóm –OH đính vào nguyên tử cacbon no nên chất (1) là ancol thơm.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Chất X có CTCT như hình bên. X có tên gọi

Xem đáp án

Đánh số từ nhóm OH => tên gọi: 3-metylphenol

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Có 2 lọ dung dịch mất nhãn là etanol và phenol. Dùng hóa chất nào sau đây để nhận biết 2 lọ trên?

Xem đáp án

Để nhận biết etanol và phenol ta dùng dung dịch brom. Etanol không phản ứng, phenol làm mất màu dung dịch, tạo kết tủa trắng.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Hợp chất thơm X có CTPT C7H8O. X có thể tác dụng với Na và NaOH. Số đồng phân X thỏa mãn là:

Xem đáp án

X có thể tác dụng với Na và NaOH nên X là phenol.

Vậy X có 3 đồng phân là: 2-metylphenol; 3-metylphenol; 4-metylphenol

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận