Trắc nghiệm Sự điện li có đáp án (Tổng hợp)

  • 4422 lượt thi

  • 38 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Câu nào sau đây đúng khi nói về sự điện li?

Xem đáp án

Sự điện li là sự phân li một chất thành ion khi tan trong nước hay ở trạng thái nóng chảy.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Kết luận nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

A, B, C đúng

D sai vì chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước phân li hoàn toàn thành ion

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Chất nào trong các chất sau là chất điện li?

Xem đáp án

Axit clohidric khi tan trong nước phân li hoàn toàn thành các ion nên là chất điện li.

HCl → H+ + Cl-

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Chất nào sau đây khi tan trong nước không phân li ra ion?

Xem đáp án

C2H5OH khi tan trong nước không phân li ra ion.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Saccarozơ là chất không điện li vì :

Xem đáp án

Saccarozơ là chất không điện li vì :

+ Phân tử saccarozơ không có tính dẫn điện.

+ Phân tử saccarozơ không có khả năng phân li thành ion trong dung dịch.

+ Phân tử saccrozơ không có khả năng hiđrat hoá với dung môi nước.

Đáp án cần chọn là: D


4

Đánh giá trung bình

67%

0%

33%

0%

0%

Nhận xét

H

2 năm trước

Hoa Xuân Nhật Minh

N

1 năm trước

NGUYỄN MINH KHANG

M

7 tháng trước

Mai Phương Hs Chuyên Sử 10 Nguyễn Ngọc

Bình luận


Bình luận

Linh Phạm Công
07:04 - 08/10/2021

Câu 18: Mình nghĩ HBr là axit yếu là sai. Mong ad xem xét

Thao Phạm
20:17 - 24/10/2021

HBr là axit mạnh.
Ở câu a sai là do Fe(OH)3 là chất điện ly yếu,