Trắc nghiệm Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ có đáp án (Thông hiểu)

  • 2544 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Các dung dịch NaCl, NaOH, NH3, Ba(OH)2 có cùng nồng độ mol, dung dịch có pH lớn nhất là

Xem đáp án

Ba(OH)2  Ba2+ + 2OH-

Cùng nồng độ ban đầu thì Ba(OH)2 phân li cho [OH] lớn nhất. Nên pH lớn nhất

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Cho các dung dịch HNO3, CH3COOH, NaCl, NaOH có cùng nồng độ mol, dung dịch có pH nhỏ nhất là

Xem đáp án

Dung dịch có pH nhỏ nhất tức có nồng độ Hlớn nhất → chất phân li cho H+ nhiều nhất → HNO3

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Có các dung dịch cùng nồng độ chứa các chất sau: Al2(SO4)3, HNO3, KNO3, Na2CO3. Hãy cho biết dung dịch có pH nhỏ nhất?

Xem đáp án

* Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO42-

Al3+ + HOH  ⇆ Al(OH)2+ + H+ (1)

Dung dịch có pH < 7 ⇒ môi trường axit

* HNO3 → H+ + NO3-

Dung dịch có [H+] > [H+] (1) => pH nhỏ hơn (1) => pH nhỏ nhất

* KNO3 → K+ + NO3-

Dung dịch có pH = 7 => môi trường trung tính

* Na2CO3 → 2Na+ + CO32-

CO32- + HOH  ⇆ HCO3- + OH-

Dung dịch có pH > 7 => môi trường bazơ

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Dãy sắp xếp các dung dịch loãng có nồng độ mol/l như nhau theo thứ tự pH tăng dần là

Xem đáp án

pH tăng dần tức tính axit giảm dần và tính bazơ tăng dần 

+) Tính axit giảm dần khi nồng độ ion H+ trong dung dịch giảm dần => dd HF có tính axit yếu nhất và dd H2SO4 có tính axit mạnh nhất

+) Dung dịch có pH cao nhất là dung dịch có tính bazơ => Na2CO3

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Dung dịch CH3COOH 0,1M có pH = a và dung dịch HCl 0,1M có pH = b. Phát biểu đúng là

Xem đáp án

Dễ thấy HCl là axit mạnh nên phân li hoàn toàn =>

 [H+]HCl = 0,1 => b = −log([H+]) = 1

CH3COOH là axit yếu nên phân li 1 phần

=> [H+]CH3COOH < 0,1=> a = −log ([H+]) > 1

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận