Trắc nghiệm Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ có đáp án (Tổng hợp)

  • 2847 lượt thi

  • 54 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Một dung dịch của pH = 5 thì nồng độ H+ sẽ bằng

Xem đáp án

pH = -log[H+] => [H+] = 10-pH = 10-5M

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Dung dịch NaOH 0,01M có giá trị pH là:

Xem đáp án

NaOH là chất điện li mạnh => [OH-] = CM NaOH = 0,01M

=> pOH = -log[OH-] = -log(0,01) = 2

=> pH = 14 - pOH = 14 - 2 = 12

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Dung dịch HCl 0,1M có pH là:

Xem đáp án

HCl  →    H+ + Cl-

0,1M → 0,1M

pH = -log[H+] = -log(0,1) = 1

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Dung dịch X chứa 100 ml H2SO4 0,01M. Dung dịch X có giá trị pH là:

Xem đáp án

H2SO4 → 2H+ + SO42-

0,01M → 0,02M

pH = -log[H+] = -log(0,02) = 1,7

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Trộn 200 ml dung dịch H2SO4 0,05M với 300 ml dung dịch NaOH 0,06M. pH của dung dịch thu được là:

Xem đáp án

   H+    +   OH-   →   H2O

0,018 ← 0,018

=> nH+ dư = 0,02 – 0,018 = 0,002 mol => [H+] = 0,002 / (0,2 + 0,3) = 0,004M

=> pH = −log([H]) =  2,4

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận