Trắc nghiệm Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ có đáp án (Vận dụng)

  • 2210 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Có 4 dung dịch có nồng độ bằng nhau : HCl ( pH = a) ; H2SO4 (pH = b) ; NH4Cl (pH = c); NaOH ( pH = d). Kết quả nào sau đây đúng :

Xem đáp án

Cùng nồng độ mol => H2SO4 sinh ra nhiều H+ nhất => có pH thấp nhất

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Cho ba dung dịch có cùng giá trị pH, các dung dịch được sắp xếp theo thứ tự nồng độ mol tăng dần là:

Xem đáp án

pH bằng nhau => nồng độ mol ion OH- trong các dung dịch bằng nhau

Phương trình phân li:

Ba(OH)2 →  2OH-

NaOH → OH-

NH3 +H2O ⇆ NH4+  + OH-

Mà [OH-] bằng nhau => [Ba(OH)2] < [NaOH] < [NH3 ]

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

pH của dung dịch H2SO4 0,0005 M và pH của dung dịch CH3COOH 0,1 M (α = 4,25%) lần lượt là

Xem đáp án

H2SO4  →  2H+  +  SO42−

0,0005 M → 0,001 M = > pH = - log[ H+] = 3

                               CH3COOH ⇌CH3COO- + H+

Ban đầu (CM)     0,1                         0                     0

Phân li  (CM)       x                                   x                     x

 

=> độ điện li =  . 100% =>  . 100% = 4,25%

=> x = 4,25.10−3 M = [H+]

=> pH = −log([H+]) = 2,37

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Có V1 ml HCl (pH = 2). Cần thêm V2 ml H2O để được dung dịch HCl mới có pH = 3. Quan hệ V1 và V2 là :

Xem đáp án

Thể tích nước thêm vào = Vsau – Vtrước = Vtrước.(10pH2 – pH1 – 1)

=> V2 = V1.(103 – 2 – 1)  => V2 = 9V1

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Dung dịch HCl có pH = 3, số lần để pha loãng dung dịch để thu đ­ược dung dịch HCl có pH = 4 là:

Xem đáp án

Gọi dung dịch ban đầu có thể tích là V1

→nHCl = V1[H + ] = V1.10 – 3

 (vì pH = 3 nên [H +]=10-3

Gọi dung dịch sau pha loãng có thể tích là V2

→nHCl = V2[H +]  = V2.10 – 4

(vì pH = 4)

Do số mol của HCl không đổi nên: V1.10 – 3  = V2.10 – 4  → V2 = 10V1

Vậy phải pha loãng dung dịch 10 lần

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận