Trắc nghiệm Toán 7 Bài 2. Tập hợp ℝ các số thực có đáp án (Nhận biết)

  • 1145 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Theo định nghĩa, số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực; Tập hợp các số thực được kí hiệu là ℝ; Mỗi số thực a đều có một số đối là – a. Do đó phương án D là sai.


Câu 2:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

- Nếu số thực a nhỏ hơn số thực b thì ta viết a < b.

- Số thực lớn hơn 0 gọi là số thực dương.

- Số 0 không là số thực âm cũng không là số thực dương.

- Nếu a < b và b < c thì a < c.

Vậy đáp án B đúng.


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số thực bao gồm số hữu tỉ và số vô tỉ. Tuy nhiên nếu số thực mà là số hữu tỉ thì sẽ khác số vô tỉ. Do đó phát biểu mọi số thực đều là số vô tỉ là sai.


Câu 4:

Cho hình vẽ sau, chọn câu trả lời đúng:

Media VietJack

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta thấy điểm A nằm chính giữa 0 và 1 nên A biểu diễn 12, điểm B nằm chính giữa 1 và 3 nên B biểu diễn số thực 2.


Câu 5:

Số đối của số 16 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số đối của số thực a là – a. Khi đó:

Số đối của số 16 là -16.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận