Trắc nghiệm Toán 7 Bài 6. Dãy tỉ số bằng nhau có đáp án (Nhận biết)

  • 918 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Với các điều kiện các phân thức có nghĩa thì

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có x2=y3=x+y2+3=xy23.

Ta chọn phương án A.


Câu 2:

Với các điều kiện các phân thức có nghĩa, từ xy=34 ta có:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: xy=34=x+3y+4=x3y4.

Do đó, xy=x+3y+4.

Ta chọn phương án A.


Câu 3:

Chọn khẳng định sai

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có: . x2=y3=z4=x+yz2+34x+yz23+4 nên D sai.


Câu 4:

Chọn câu sai. Với các điều kiện các phân thức có nghĩa thì ab=ef=cd ta có:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

+ ab=ef=cd=a2c+eb2 d+f nên A đúng

+ ab=ef=cd=a+e+cb+f+d nên B đúng

+ ab=ef=cd=ae+cbf+d nên C đúng, D sai.


Câu 5:

Với dãy tỉ số bằng nhau ab=cd=eg ta có thể viết:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Với dãy tỉ số bằng nhau ab=cd=eg ta có thể viết a : b = c : d = e : g.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận