Dạng 1: Tính số đo góc trong tam giác dựa vào định lí tổng ba góc trong một tam giác và góc ngoài của một tam giác có đáp án

  • 718 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho tam giác ABC có A^=96°,B^=35°. Số đo góc C là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Cho tam giác ABC có góc A = 98 độl góc B = 35 độ (ảnh 1)

Xét tam giác ABC có A^+B^+C^=180° (định lí tổng ba góc trong một tam giác)

Suy ra C^=180°A^B^ 

A^=96°,B^=35° 

Do đó C^=180°96°35°=49°

Vậy số đo góc C là 49°.


Câu 2:

Cho một chiếc thang dựa vào tường. Biết độ nghiêng của chiếc thang đó so với mặt đất là 68°, khi đó độ nghiêng của chiếc thang đó so với bức tường là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta vẽ tam giác ABC vuông tại A có \(\widehat B = 68^\circ \) để mô tả hình ảnh chiếc thang dựa vào tường như đề bài.

Cho một chiếc thang dựa vào tường. Biết độ nghiêng của chiếc thang đó (ảnh 1)

Trong tam giác ABC vuông tại A ta có: \(\widehat B + \widehat C = 90^\circ \) (trong tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau)

Suy ra \(\widehat C = 90^\circ - \widehat B = 90^\circ - 68^\circ = 22^\circ \)

Vậy độ nghiêng của chiếc thang so với bức tường là 22°.


Câu 3:

Cho hình vẽ sau:

Cho hình vẽ sau: Số đo x là: A. 40 độ; B. 50 độ; C. 60 độ; (ảnh 1)

Số đo x là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Xét tam giác có trong hình vẽ, ta có: x + x + 80° = 180° (tổng ba góc trong một tam giác)

Suy ra 2x = 180° ‒ 80°

Hay 2x = 100°

Do đó x = 100° : 2 = 50°

Vậy x = 50°.


Câu 4:

Cho tam giác ABC có ba cạnh bằng nhau. Số đo góc A là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Cho tam giác ABC có ba cạnh bằng nhau. Số đo góc A là: (ảnh 1)

Tam giác ABC có ba cạnh bằng nhau nên là tam giác đều.

Do đó \(\widehat A = \widehat B = \widehat C\)

\(\widehat A + \widehat B + \widehat C = 180^\circ \) (định lí tổng ba góc trong một tam giác)

Suy ra \[\widehat A + \widehat A + \widehat A = 180^\circ \]

Hay \(3\widehat {.A} = 180^\circ \)

Do đó \(\widehat A = 180^\circ :3 = 60^\circ \)

Vậy số đo góc A bằng 60°.


Câu 5:

Cho tam giác ABC có \(\widehat A = 88^\circ ,\widehat B - \widehat C = 36^\circ .\) Số đo góc B và C lần lượt là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Cho tam giác ABC có góc A = 88 độ, góc B = - góc C = 36 độ (ảnh 1)

Xét tam giác ABC có  (định lí tổng ba góc trong m\(\widehat B + \widehat C = 180^\circ - \widehat A\)ột tam giác)

Suy ra  

Hay \(\widehat B + \widehat C = 180^\circ - 88^\circ = 92^\circ \)

Mặt khác \(\widehat B - \widehat C = 36^\circ \)

Suy ra \(\widehat B = \frac{{92^\circ + 36^\circ }}{2} = 64^\circ ,\widehat C = 92^\circ - \widehat B = 92^\circ - 64^\circ = 28^\circ \)

Vậy số đo góc B và C lần lượt là 64° và 28°.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận