100 câu trắc nghiệm Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic cơ bản (phần 1)

  • 4233 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

CTTQ của anđehit no, mạch hở, 2 chức là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

CTTQ của anđehit no, mạch hở, 2 chức là CnH2n2O2  (n2)

Chọn B


Câu 2:

CTPT nào sau đây không thể là anđehit?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

CTPT không thể là anđehit là C2H6O2 vì anđehit chứa tối thiểu 1π trong chức nên hụt tối thiểu 2H

Chọn C


Câu 3:

Fomalin hay fomon được dùng để ngâm xác động vật, thuộc da, tẩy uế, diệt trùng,... Fomalin là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Dung dịch fomanđehit (fomon) được dùng làm chất tẩy uế, ngâm mẫu động vật làm tiêu bản, dùng trong kĩ nghệ da giày do có tính sát trùng

Chọn C


Câu 4:

CTTQ của anđehit no, mạch hở, đơn chức là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

CTTQ của anđehit no, mạch hở, 2 chức là CnH2nO  (n1)

Chọn A


Câu 5:

Hợp chất CH3CHO có tên thay thế là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Bước 1: Chọn mạch chính (mạch dài nhất, chứa nhóm CHO): mạch nằm ngang

Bước 2: Đánh số thứ tự bắt đầu từ nhóm CHO

Bước 3: Đọc tên. Tên thay thế anđehit = tên hiđrocacbon no tương ứng với mạch chính + al.

C2H3C1HO : etanal.

Chọn B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận