15 câu trắc nghiệm Ankin cực hay có đáp án

  • 4106 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chất X có công thức: CH3-CHCH3-CCH. Tên thay thế của X là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Số liên kết σ trong mỗi phân tử etilen; axetilen;buta-1,2- đien lần lượt là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa?

Xem đáp án

Đáp án D

Ankin có liên kết ba ở đầu mạch tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa


Câu 4:

Có bao nhiêu đồng phân ankin C5H8 tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 ?

Xem đáp án

Đáp án B


2

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

100%

0%

Nhận xét

H

2 năm trước

Hoàng Quốc

Bình luận


Bình luận