250 Bài tập Andehit - Xeton - Axit cacboxylic ôn thi Đại học có lời giải (P5)

  • 1747 lượt thi

  • 48 câu hỏi

  • 80 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trong các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Ta có dãy sắp xếp nhiệt độ sôi như sau:

Ete < Este < Anđehit/Xeton < Ancol < Phenol < Axit cacboxylic ( Cùng số C trong phân tử) 

⇒ HCOOCH3 < CH3CHO < C2H5OH < CH3COOH.


Câu 2:

Trung hòa 6,0 gam một axit cacboxilic no đơn chức, mạch hở cần dùng 100 ml dung dịch NaOH 1M. Công thức cấu tạo của axit là

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Vì axit no đơn chức mạch hở

⇒ nEste = nNaOH = 0,1 mol

⇒ MAxit = 60 ⇒ MCnH2nO2 = 60 n = 2

⇒ Axit có công thức cấu tạo là CH3COOH


Câu 3:

Axit nào sau đây là axit béo?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Axit Stearic là axit béo, có công thức là C17H35COOH.

Chú ý: Axit béo là axit đơn chức, có mạch C không phân nhánh và số nguyên tử C chẵn (C12 → C24).


Câu 5:

Axit axetic không tác dụng được với dung dịch nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Phenol là 1 axit yếu ⇒ không tác dụng với axit axetic


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận