250 Bài tập Andehit - Xeton - Axit cacboxylic ôn thi Đại học có lời giải (P3)

  • 1744 lượt thi

  • 51 câu hỏi

  • 80 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Axit HCOOH không tác dụng được với?

Xem đáp án

Đáp án là C

Nhớ lại t/c của HCOOH


Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn 0,13 mol hồn hợp gồm một andehit và một ancol đều mạch hở cần nhiều hơn 0,27 mol thu được 0.25 mol và 0,19 mol . Mặt khác, cho X phản ứng hoàn toàn với dung dịch dư thu được m gam kết tủa. Biết số nguyên tử H trong phân tử ancol nhỏ hơn 8. Giá trì lớn nhất của m là?

Xem đáp án

Đáp án là A

Bảo toàn O ? =0,28 mol

Bảo toàn kl -? mX= 5,46 gam  -> MX=42

Vậy phải có HCHO or CH3OH 

TH1:

Andehyt: HCHO a mol

Ancol : CxHyOz  b mol

Do y<8 nên y=4 or y =6

+ y=4 => nX=a+b=0,13     = a+2b= 0,19

=> a=0,07 và b= 0,06 mol  

=> mX=0,07.30 +0,06.(12x+20)=5,46   ->x=3

Kết tủa gồm Ag(4a) và CAg=C-CH2OH (b)

-> m kết tủa= 40,02

+ khi y=6 => a=0,1   b=0,03

-? x =5   ancol là C6H5Oz

nO=0,1.1+0,3.z < 0,15  => z=1

Ancol là CH=C-CH=CH-CH2OH(b)

=> m kết tủa = 48,78 gam

TH2: làm tương tự ( th loại)


Câu 5:

Oxi hóa 6 gam metanal bằng oxi  (xt) sau một thời gian được 8,56 gam hỗn hợp X gồm andehit và axit cacboxylic cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch đun nóng được m gam Ag. Giá trị của m là?

Xem đáp án

Đáp án là C

PTHH:   HCHO + 1/2O2 ? HCOOH

Theo ĐLBTKL: 

mHCHO + mO2 = mHCOOH

? mO2 = 8,56 - 6 = 2,56 g

? nO2 = 2,56/32 = 0,08 mol 

? nHCHO p/ứ = 0,16 mol và nHCOOH = 0,16 mol 

? nAg tạo ra = 0,32 mol

Theo đề bài: nHCHO = 6/30 = 0,2 mol 

? nHCHO dư = 0,2 - 0,16 = 0,04 mol 

?   nAg tạo ra = 0,16 mol

? nAg tổng = 0,32 + 0,16 = 0,48 mol 

? mAg tổng = 0,48.108 = 51,84 g


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận