250 Bài tập Andehit - Xeton - Axit cacboxylic ôn thi Đại học có lời giải (P4)

  • 1781 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 80 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Chất nào dưới đây cho phản ứng tráng bạc?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

HCHO là andehit, có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc (+AgNO3/NH3)


Câu 3:

Một axit X có công thức chung là CnH2n – 2O4, loại axit nào sau đây thỏa mãn X?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 4:

Anđehit propionic có công thức cấu tạo là

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận