70 câu trắc nghiệm Cacbon - Silic nâng cao (P2)

  • 9557 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Dẫn 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch chứa Ba(OH)2 1,2 M và KOH 1,0 M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

Xem đáp án

Đáp án C

nCO2= 0,2 mol; nBa(OH)2= 0,12 mol; nKOH = 0,1 mol

nOH-= 0,34 mol → T = nOH-nCO2=0,340,2=1,7 → Tạo 2 loại muối : HCO3- và CO32-

CO2 + OH- → HCO3-

x          x          x mol

CO2 + 2OH- → CO32- + H2O

y         2y            y mol

Có x + y = 0,2; x + 2y = 0,34 suy ra x = 0,06; y = 0,14

Ba2+ + CO32- → BaCO3

0,12     0,14 mol   0,12 mol

mBaCO3= 0,12. 197 = 23,64 (gam)


Câu 2:

Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít (đktc) khí CO2 vào 100 ml dung dịch X chứa NaOH 1M và Ca(OH)2 0,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Khối lượng dung dịch Y thay đổi như thế nào so với dung dịch X?

Xem đáp án

Đáp án  A

nCO2= 0,15 mol; nCa(OH)2= 0,05 mol; nNaOH = 0,1 mol

nOH-= 0,05.2+ 0,1 = 0,2 mol →  T=nOH-nCO2=0,20,15=1,333

→ Tạo 2 loại muối : HCO3- và CO32-

CO2 + OH- → HCO3-

x          x          x mol

CO2 + 2OH- → CO32- + H2O

y         2y            y mol

Có x+ y= 0,15; x+ 2y= 0,2 suy ra x= 0,1; y=0,05

Ca2+ + CO32- → CaCO3

0,05     0,05 mol   0,05 mol

mCaCO3= 0,05. 100 = 5 gam

mCO2= 0,15.44 = 6,6 gam

Do mCO2mCaCO3 nên khối lượng dung dịch tăng một lượng là:

∆mtăng mCO2mCaCO3= 6,6-5 = 1,6 gam

 


Câu 3:

Hấp thụ hoàn toàn 7,84 lít (đktc) khí CO2 vào 200 ml dung dịch X chứa KOH 0,75M và Ba(OH)2 0,75M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Khối lượng dung dịch Y thay đổi như thế nào so với dung dịch X?

Xem đáp án

Đáp án  D

nCO2= 0,35 mol; nBa(OH)2= 0,15 mol;

nKOH= 0,15 mol → nOH-= 0,45 mol

T=nOH-nCO2=0,450,35=1,29

→ Tạo 2 loại muối : HCO3- và CO32-

CO2 + OH- → HCO3-

x          x          x mol

CO2 + 2OH- → CO32- + H2O

y         2y            y mol

Có nCO2= x+ y = 0,35;

nOH-= x+ 2y = 0,45 suy ra x = 0,25; y = 0,1

Ba2+ + CO32- → BaCO3

0,15     0,1 mol   0,1 mol

mBaCO3 = 0,1. 197 = 19,7 (gam)

mCO2= 0,35.44 =15,4 gam

Do mCO2mBaCO3 nên khối lượng dung dịch giảm một lượng là:

∆mgiảmmBaCO3mCO2= 19,7- 15,4 = 4,3 gam


Câu 4:

Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l thu được 15,76 gam kết tủa. Giá trị của a là:

Xem đáp án

Đáp án  D

Ta có: nCO2= 0,12 mol; nBa(OH)2= 2,5 a mol ; nBaCO3= 0,08 mol

Ta có nCO2 > nBaCO3 nên xảy ra các PTHH sau :

CO2+ Ba(OH)2 → BaCO3↓+ H2

0,08   0,08          0,08 mol

2CO2+             Ba(OH)2 → Ba(HCO3)2

(0,12-0,08)→ 0,02 mol

Tổng số mol Ba(OH)2nBa(OH)2 = 0,08 + 0,02 = 0,1 mol = 2,5a

→a = 0,04M


Câu 5:

Khi cho 0,02 mol hoặc 0,04 mol CO2 hấp thụ hết vào dung dịch Ba(OH)2 thì lượng kết tủa thu được đều bằng nhau. Số mol Ba(OH)2 có trong dung dịch là:

Xem đáp án

Đáp án  C

Do cho 0,02 mol hoặc 0,04 mol CO2 hấp thụ hết vào dung dịch Ba(OH)2 thì lượng kết tủa thu được đều bằng nhau nên chứng tỏ khi nCO2= 0,02 mol thì kết tủa chưa bị hòa tan, còn khi nCO2= 0,04 mol thì kết tủa bị hòa tan một phần

- Khi nCO2= 0,02 mol

CO2+ Ba(OH)2 → BaCO3+ H2O

Ta có: nCO2= nBaCO3= 0,02 mol

- Khi nCO2= 0,04 mol

CO2+ Ba(OH)2 → BaCO3+ H2O

0,02       0,02           0,02

2CO2                + Ba(OH)2 → Ba(HCO3)2

(0,04-0,02)→   0,01

Ta có: nBa(OH)2= 0,02+ 0,01 = 0,03 mol


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận