70 câu trắc nghiệm Cacbon - Silic nâng cao (P3)

  • 9553 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Thêm từ từ dung dịch chứa 0,06 mol HCl vào dung dịch chứa 0,05 mol Na2CO3. Thể tích khí CO2 (đktc) thu được là:

Xem đáp án

Đáp án A

Thứ tự phản ứng :

Na2CO3+ HCl →  NaCl+ NaHCO3

0,05→    0,05                     0,05 mol

NaHCO3+ HCl →      NaCl+ CO2+ H2O

0,05         (0,06-0,05)→         0,01 mol

VCO2= 0,01.22,4 = 0,224 lít


Câu 2:

Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M. Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 200 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch X. Giá trị của V là:

Xem đáp án

Đáp án  D

Ta có : nHCl = 0,2 mol ; nNa2CO3= 0,15 mol

nKHCO3= 0,1 mol

CO32-+      H+    HCO3-

0,15          0,15       0,15 mol

HCO3-    +      H+                    → CO2+ H2O

(0,15+0,1)   (0,2-0,15)→            0,05 mol

VCO2=1,12 lít


Câu 3:

Dung dịch X chứa 0,6 mol NaHCO3 và 0,3 mol Na2CO3. Thêm rất từ từ dung dịch chứa 0,8 mol HCl vào dung dịch X thu được dung dịch Y và V lít khí CO2 (đktc). Thêm nước vôi trong vào dung dịch Y thấy tạo thành m gam kết tủa. Giá trị của V và m lần lượt là:

Xem đáp án

 Đáp án  A

Thêm rất từ từ HCl vào dung dịch X:

CO32-+      H+    HCO3- (1)

0,3              0,3       0,3 mol

Sau pứ (1): nHCO3-= 0,3 + 0,6= 0,9 mol;

nH+ còn li = 0,8- 0,3= 0,5 mol

HCO3-        +      H+                    → CO2+ H2O

0,9                      0,5 →             0,5 mol

→V = VCO2= 0,5.22,4 = 11,2 lít

Dung dịch Y chứa HCO3-: 0,9 - 0,5 = 0,4 mol

HCO3-+  OH- → CO32-+ H2O

0,4                      0,4 mol

Ca2+ + CO32-    →  CaCO3

              0,4           0,4 mol

mCaCO3= 0,4.100 = 40 gam


Câu 4:

Trộn 100 ml dung dịch chứa KHCO3 1M và K2CO3 1M với 100 ml dung dịch chứa NaHCO3 1M và Na2CO3 1M được 200 ml dung dịch X. Nhỏ từ từ 100 ml dung dịch Y chứa H­2SO4 1M và HCl 1M vào dung dịch X được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là:

Xem đáp án

Đáp án  C

Ta có : nKHCO3= 0,1 mol ; nK2CO3= 0,1 mol

nNaHCO3= 0,1mol;  nNa2CO3= 0,1 mol

Dung dịch X có: nCO32-= 0,2 mol; nHCO3-= 0,2 mol

nH2SO4= 0,1 mol; nHCl = 0,1 mol

nH+= 0,1.2+0,1= 0,3 mol; nSO42-= 0,1 mol

Nhỏ từ từ dung dịch Y vào dung dịch X ta có:

CO32-+      H+    HCO3- (1)

0,2              0,2       0,2 mol

Sau pứ (1) ta thấy: nHCO3-= 0,2+ 0,2 = 0,4 mol;

nH+= 0,3- 0,2 = 0,1 mol

HCO3-        +      H+               → CO2+ H2O

0,4                  0,1 →                0,1 mol

→V = VCO2= 0,1.22,4 = 2,24 lít


Câu 5:

Nung m gam hỗn hợp X gồm hai muối cacbonat trung tính của 2 kim loại A và B đều có hóa trị 2. Sau một thời gian thu được 3,36 lít CO2 đktc và còn lại hỗn hợp rắn Y. Cho Y tác dụng hết với dung dịch HCl dư rồi cho khí thoát ra hấp thụ hết bởi dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 15 gam kết tủa, phần dung dịch đem cô cạn thu được 32,5 gam hỗn hợp muối khan. Giá trị của m là:

Xem đáp án

Đáp án B

Gọi công thức trung bình của hai muối ACO3 và BCO3 là MCO3

MCO3   MO + CO2

nCO2= 3,36 /22,4 = 0,15 mol → nMCO3 = 0,15 mol

Hỗn hợp Y gồm MCO3 dư và MO

MCO3 + 2HCl   MCl2 + CO2 + H2O

MO + 2HCl   MCl2 + H2O

CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 ↓ + H2O

nCaCO3= 15/100 = 0,15 mol

  nMCO3  = 0,15 mol

nMCO3 ban đầu = 0,15 + 0,15  = 0,3 mol

Bảo toàn kim loại M có:

nMCO3  = nMCl2= 0,3 (mol)

Bảo toàn khối lượng có:

mMCO3 = mMCl2 - 0,3.(71- 60) = 29,2 (gam)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận