Bài tập Dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol có giải chi tiết (mức độ vận dụng)

  • 935 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Đốt cháy hoàn toàn 1 mol rượu no cần dùng 3,5 mol O2. Công thức của rượu no là

Xem đáp án

Đáp án A

CTTQ : CnH2n+2Om + (1,5n + 0,5 – 0,5m)O2 nCO2  + (n + 1)H2O

Mol                  1                          3,5

=> 1,5n + 0,5 – 0,5m = 3,5

=> 3n – m = 6

=> n = m = 3

=> C3H8O3

 


Câu 2:

Oxi hóa 6,4g một ancol đơn chức thu được 9,92g hỗn hợp X gồm andehit, axit và H2O, ancol dư. Nếu cho hỗn hợp X tác dụng hết với NaHCO3 thì thu được 1,344 l CO2 (dktc). Nếu cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO/NH3 dư thì khối lượng Ag thu được là :

Xem đáp án

Đáp án C

(*) Phương pháp giải : Bảo toàn khối lượng

- Lời giải :

            RCH2OH + [O]  RCHO + H2O

Mol       x             x         x          

            RCH2OH + 2[O]  RCOOH + H2O

Mol      y                  2y    y         

nCO2 = nCOOH = y = 0,06 mol

BTKL : mX – mancol bđ = mO pứ

=> nO pứ = 0,22 mol = x + 2y => x = 0,1 mol

nancol bđ > (x + y) = 0,16 mol

=> Mancol < 6,4 : 0,16 = 40g => CH3OH

=> nAg = 4nHCHO + 2nHCOOH = 4x + 2y = 0,52 mol

=> mAg = 56,16g


Câu 3:

Một ancol no đơn chức có %O = 50% về khối lượng. CTPT của ancol là

Xem đáp án

Đáp án B

CTTQ của ancol no đơn chức : CnH2nO (nếu mạch hở)

%mO = 50% => Mancol = 32g => CH3OH (ancol metylic)


Câu 4:

X là hỗn hợp gồm phenol và metanol. Đốt cháy hoàn toàn X được nCO2 = nH2O. Vậy % khối lượng metanol trong X là

Xem đáp án

Đáp án D

X gồm : x mol C6H6O ; y mol CH4O

Đốt cháy X thu được : nCO2 = 6x + y ; nH2O = 3x + 2y

(Bảo toàn nguyên tố)

Có : nCO2 = nH2O => 6x + y = 3x + 2y

=> y = 3x

=> %mCH4O = 50,53%


Câu 5:

Cho m gam etanol tác dụng hoàn toàn với một lượng Na vừa đủ thu được 0,224 mol H2. Giá trị của m là

Xem đáp án

Đáp án C

2 C2H5OH+ 2NaOH → 2C2H5ONa + H2

Suy ra số mol etanol là 0,448 mol => m=20,608


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận