Bài tập: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ

  • 632 lượt xem

  • 22 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Tìm giá trị tuyệt đối của 5 ?

Xem đáp án »

A=AA khikhi A0A<0

Vì 5>0 nên |5| = 5


Câu 2:

Tìm giá trị tuyệt đối của 3,6 ?

Xem đáp án »

A=AA khikhi A0A<0

vì 3,6>0 nên |3,6|=3,6


Câu 3:

Tìm giá trị tuyệt đối của -10 ?

Xem đáp án »

A=AA khikhi A0A<0

Vì -10 < 0 nên |-10|= -(-10)=10


Câu 4:

Tìm giá trị tuyệt đối của 435 ?

Xem đáp án »

A=AA khikhi A0A<0

Vì 435>0 nên |435|=435


Câu 5:

Tìm giá trị tuyệt đối của - 0,5?

Xem đáp án »

A=AA khikhi A0A<0

Vì -0,5<0 nên |-0,5|=-(-0,5)=0,5


Câu 6:

Tìm giá trị tuyệt đối của 17?

Xem đáp án »

A=AA khikhi A0A<0vì 17>0 nên |17|=17


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận