Bài tập Hidrocacbon có giải chi tiết (mức độ thông hiểu - P2)

  • 1971 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Hidrat hóa 2-metylbut-2-en (điều kiện thích hợp) thu được sản phẩm chính là :

Xem đáp án

Đáp án A

C – C(CH3) = C – C + H2O -> (CH3)2C(OH) – CH2 – CH3


Câu 4:

Cho dãy các chất: Etilen, stiren, etanol và axit acrylic. Số chất trong dãy có khả năng làm mất màu nước brom là

Xem đáp án

Đáp án C

Các chất làm mất màu dung dịch nước  brom là: etilen( CH2= CH2), stiren( C6H5CH=CH2) , axit acrylic ( CH2=CH-COOH) => có 3 chất


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận