Bài tập Hidrocacbon có giải chi tiết (mức độ thông hiểu - P1)

  • 2001 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Anken X có công thức cấu tạo CH3-CH2-C(CH3)=CH-CH3. Tên của X là?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Cho hỗn hợp tất cả các đồng phân mạch hở C4H8 tác dụng với H2O (H+, t0) thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm cộng?

Xem đáp án

Đáp án A

CH2=CH-CH2-CH3 CH2OH-CH2-CH2-CH3 và CH3- CHOH-CH2-CH3

CH3-CH=CH-CH2 CH3-CHOH-CH2-CH3 (Trùng sản phẩm trên)

CH2=C(CH3)2 CH2OH-CH(CH3)2 và (CH3)3C-OH


Câu 3:

Khi clo hóa C5H12 với tỷ lệ mol 1:1 thu được 3 sản phẩm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan đó là:

Xem đáp án

Đáp án A

Công thức cấu tạo thỏa mãn là :

C1 – C2 – C3 – C – C : n – pentan (pentan)


Câu 5:

Trong phân tử etilen có số liên kết xich ma (σ) là

Xem đáp án

Đáp án D

Etilen có công thức CH2=CH2 và có 5 liên kết σ

Lưu ý : 1 liên kết đôi gồm 1 liên kết pi và 1 liên kết xich ma


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận