Bài tập Hidrocacbon có giải chi tiết (mức độ vận dụng - P1)

  • 2219 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Dẫn 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí metan và axetilen qua bình đựng dung dịch brom dư có 16 gam brom tham gia phản ứng. Thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là

Xem đáp án

Đáp án A

Đặt nCH4 = x mol, nC2H2 = y mol x + y =0,25 mol

nBr2(pư) = 2y =0,1 mol y =0,05 mol

x = 0,2 mol

VCH4 = 4,48 lít và VC2H2 =1,12 lít


Câu 4:

Hỗn hợp khí X gồm etan, propilen và butađien. Tỉ khối của X so với H2 bằng 24. Đốt cháy hoàn toàn 0,96 gam X trong oxi dư rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào 1 lít dung dịch Ba(OH)2 0,05M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Xem đáp án

Đáp án B

=> n hh X = 0,02 mol

=> n H  = 0,02 . 6 = 0,12 mol => m H = 0,12 g

         => m C = 0,96 – 0,12 = 0,84 g   => n C = n CO2 = 0,07 mol

n Ba(OH)2 = 0,05 mol  => n OH-= 0,1 mol

CO2 + OH-      HCO3-

0,07     0,1        =>   0,07        n OH- dư = 0,03 mol

HCO3­- +  OH- CO32- + H2O

0,07        0,03  =>   0,03  mol

Ba2+  +  CO32-   BaCO3

0,05      0,03      => 0,03 mol

=> m BaCO3 = 5,91 g


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận