Bài tập Hidrocacbon có giải chi tiết (mức độ vận dụng - P2)

  • 2188 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Hỗn hợp X gồm etilen và hiđro có tỉ khối so với hiđro là 4,25. Dẫn X qua Ni nung nóng được hỗn hợp Y (hiệu suất 75%). Tỉ khối của Y so với hiđro là

Xem đáp án

Đáp án C

Giả sử hỗn hợp đầu có 1 mol etilen và 3 mol H2. Hiệu suất tính theo etilen

nH2 pư = n etilen pư = 1.75/100 = 0,75 mol

nY = nX – nH2 pư = 4 – 0,75 =3,25 mol

BTKL: mX = mY => nX.MX = nY.MY => 4.8,5 = 3,25.MY => MY = 136/13 => dY/H2 = 5,23.


Câu 3:

Cho 2,4 gam hỗn hợp C2H2, C3H8, C2H6, C4H6 và H2 đi qua bột Ni nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí X. Đốt cháy hoàn toàn X cần vừa đủ V lít khí O2 (đktc), thu được 3,36 lít CO2 (đktc). Gía trị của V là

Xem đáp án

Đáp án A

Gọi CT chung của X là CxHy: 2,4 (g)

nCO2 = 0,15 (mol) => mC = 0,15.12= 1,8 (g)

=> mH ( trong X) = 2,4 – mC = 0,6 (g) => nH = 0,6 (mol)

BTNT H => nH2O = 1/2nH = 0,3 (mol)

BTNT O => nO2 =  nCO2 + ½ nH2O = 0,15 + ½. 0,3 = 0,3 (mol)

=> VO2( ĐKTC) = 0,3. 22,4 = 6,72 (lít)


Câu 4:

Hỗn hợp X gồm C2H2 và H2, có tỉ khối so với H2 bằng 5,8. Dẫn X (đktc) qua bột Ni nung nóng cho đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y. Tỉ khối của Y so với H2

Xem đáp án

Đáp án B

MX = 5,8.2 = 11,6

BĐ:     2a   3a

PƯ      1,5a 3a 1,5a

nsau = nC2H2 dư + nC2H6 = 0,5a + 1,5a = 2a (mol)

Bảo toàn khối lượng


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận