Bài tập Hidrocacbon cực hay có đáp án (Ankan)

  • 4088 lượt thi

  • 37 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan?

Xem đáp án

Đáp án C

CH4, C2H6, C4H10, C5H12


Câu 2:

Câu nào đúng khi nói về hiđrocacbon no? Hiđrocacbon no là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Ankan có những loại đồng phân nào?

Xem đáp án

Đáp án B

Ankan có loại đồng phâ cấu tạo


Câu 4:

Ankan có CTPT C5H12 có bao nhiêu đồng phân ?

Xem đáp án

Đáp án C

C5H12 có 3 đồng phân 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận